Progressive Revelation of the Mystery of God’s Kingdom (G. Shen)